Vijesti

Sve posljednje vijesti

Vijesti

6. biciklijada "Put bijele rode"

BICIKLIJADA „PUT BIJELE RODE“ - Od sela roda do sela roda

Biciklijada “Put bijele rode“ spaja dva sela  s najvećim brojem roda u Zagrebačkoj županiji, Donju Zdenčinu i Donju Kupčinu. Vozit će se prekrasnim predjelima netaknute prirode kroz šumu, uz ornitološki rezervat Crne Mlake do Zavičajnog muzeja u Donjoj Kupčini.

Turistička zajednica općine Pisarovina, JU Zeleni prsten Zagrebačke županije, Udruga Zdenčina 1562 uz tehničku podršku BK SLJEME pozivaju Vas  s ciljem zaštite, očuvanja i promocije bijele rode na

6. biciklijadu “Put bijele rode“

u nedjelju 18. rujna 2021. godine od 14:00 sati.

Okupljanje je u 13:30 sati, Trg Stjepana Radića 1, Društveni centar Zdenčina, Donja Zdenčina https://goo.gl/maps/YNibGPpwmZXQ1w6r9

Svi ste dobrodošli! Staza u dužini 17km, bez uspona je i ne zahtijeva posebnu fizičku spremnost. Više od pola staze je makadam, početak i zadnji dio staze je asfaltiran. Bit će organizirano vođenje, na 4. kilometru prva pauza za okrepu. Cilj biciklijade je u Zavičajnom muzeju Donja Kupčina gdje Vas očekuje ručak uz mogućnost besplatnog razgledavanja muzeja.

Trasa biciklijade praznik je za oči i uši, za dušu i tijelo. Plavetnilo neba preko još uvijek zelenih krošnji stabala lagano zaranja u savršenstvu tišine, boja, života, mirisa i tajnovitosti prirode, prirode koju moramo osjetiti, voljeti i čuvati. Vozit ćemo lagano, očekivano trajanje vožnje je 2 sata. Stazu možete pogledati na linku staza biciklijade. Kotizacija je 40,00 kn (za djecu do 18 godina se ne plaća kotizacija). Uplate na žiro račun: HR 12 23900011100129229 ili u Turističkom uredu, Trg hrvatskih velikana 1/1, Pisarovina, od 8 do 15 sati ili na dan biciklijade.

Zbog ograničenog broja sudionika i poštivanja epidemioloških preporuka molimo vas popunite prijavu na sljedećem linku prijava ili pošaljite svoje podatke (ime, prezime, godina rođenja, kontakt telefon, e-mail, veličina majice, organizirani prijevoz do starta: D. Kupčina/Pisarovina/Bratina; da ili ne) na mail: tzpisarovina@pisarovina.hr ili putem telefona: 099 409 5514. Prijave se primaju do 8. 9. 2022. do 12:00 h. Prvih 100 prijavljenih dobiva majice! Nakon 8.9.2022. prijave su moguće, ali nisu osigurane majice.

Za sudionike biciklijade iz Pisarovine bit će organiziran prijevoz bicikala i biciklista do starta. Polazak je iz Donje Kupčine ispred Društvenog doma u 13 h, s Trga Stjepana Radića u Pisarovini u 13.15 h te iz Bratine ispred Vatrogasnog doma u 13.30 h. Za organizirani prijevoz potrebna je prijava do 8.9.2022. uz prijavu za sudjelovanje na biciklijadi.

Biciklijada će se organizirati i održati vodeći računa o svim mjerama i preporukama Stožera civilne zaštite. Osigurana je biciklistička pratnja, medicinska pomoć i prateće vozilo.

Svojom prijavom na biciklijadu dajete privolu da se vaši podaci koriste u svrhu evidencije sudionika biciklijade i korištenje fotografija u cilju promocije.

Sudionici mlađi od 14 godina mogu sudjelovati isključivo uz pratnju roditelja. Za sudionike mlađe od 16 godina Zakonom je propisano obvezno nošenje kacige, a radi vaše sigurnosti preporučamo nošenje kacige svima.

Sudionici voze na vlastitu odgovornost, a organizatori ne odgovaraju za djela učinjena od strane sudionika prema sebi ili trećim osobama.

Pravo sudjelovanja ima onaj koji prihvaća naše uvjete oslobađanja od odgovornosti.

U slučaju kiše biciklijada se odgađa!

 

OPĆI PODACI

Bijela roda je pokazatelj zdravog života, zdravog tla, zdrave vode i čistog okoliša u kakvom svi želimo živjeti.  Roda kao simbol očuvanih prirodnih staništa te tradicionalnih krajolika povezuje kulturnu i prirodnu baštinu Zagrebačke županije. Od davnina postoje razne priče i mitovi o rodama.  Vjeruje se da one donose sreću, plodnost i prosperitet. U pričama za najmlađe, rode donose i djecu. Njihov dolazak i odlazak najavljuje smjenu godišnjih doba.

Rode cijeli život žive u blizini ljudi. Gnijezde se u selima, a hrane na poljoprivrednim površinama. Upravo zato opstanak roda uvelike ovisi i o našem načinu života. Najviše roda u Hrvatskoj se nalazi u Sisačko-moslavačkoj i Zagrebačkoj županiji. Na području naše županije nalazi se čak  269 gnijezda bijele rode

Čuvajmo rode, vrlo su korisne! Na ekološki način, besplatno, uništavaju ogroman broj glodavaca.

Info: www.zeleni-prsten.hr; www.visitpisarovina.com ; FB Visit Pisarovina; FB Zeleni prsten

Sponzori:

Jamnica i Kraš


Donatori i pokrovitelji:

 

 

Više

Natječaj za izbor i imenovanje direktora/ice Turističke zajednice općine Pisarovina

Na temelju odredbe članka 18. stavka 1. točke 6. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (“Narodne novine”, broj 52/19 i 42/20),  članka 3. Pravilnika o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkim zajednicama (“Narodne novine”, broj 13 /22), članka 23., stavka 6. Statuta Turističke zajednice općine Pisarovina ( Službene novine Općine Pisarovina br. 5/2020) te Odluke Turističkog vijeća Turističke zajednice općine Pisarovina o raspisivanju natječaja za direktora/icu Turističke zajednice općine Pisarovina donesenoj na sjednici dana 3. ožujka 2022. godine, Turističko vijeće Turističke zajednice općine Pisarovina raspisuje

NATJEČAJ

za izbor i imenovanje direktora/ice Turističke zajednice općine Pisarovina

Broj izvršitelja: 1 izvršitelj (m/ž), na mandatno razdoblje od četiri godine, uz puno radno vrijeme

I.

Sukladno odredbama članka 21. i 23. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (“Narodne novine”, broj 52/19 i 42/20) i članka 3. Pravilnika o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkim zajednicama (“Narodne novine”, broj 13 /22), kandidat za direktora/icu, uz opće uvjete propisane Zakonom o radu (“Narodne novine”, broj 93/14, 127/17 i 98/19), mora ispunjavati sljedeće posebne uvjete:

1. završen najmanje stručni studij ili preddiplomski sveučilišni studij ,

2. najmanje dvije godine radnog iskustva na poslovima koji odgovaraju stupnju stečene stručne spreme iz točke 1.  ili jedna godina radnog iskustva na rukovodećim poslovima u turizmu,

3. znanje jednog stranog jezika

4. znanje rada na osobnom računalu

Uz dokaze o ispunjavanju posebnih uvjeta, kandidat je obvezan priložiti svoj prijedlog četverogodišnjeg programa rada turističke zajednice, izrađenog na temelju strateških dokumenata koji se odnose na područje na kojem djeluje turistička zajednica.

Osim gore navedenih posebnih uvjeta propisanih Pravilnikom, a sukladno odredbi čl. 21., st. 3. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (''Narodne novine'' br. 52/19, 42/20, u daljnjem tekstu: Zakon), direktor/direktorica turističke zajednice mora ispunjavati i uvjet da mu pravomoćnom sudskom presudom ili rješenjem o prekršaju nije izrečena sigurnosna mjera ili zaštitna mjera zabrane obavljanja poslova iz područja gospodarstva, dok ta mjera traje.

Nadalje, sukladno odredbama čl. 23., st. 1., 6. i 7. Zakona, direktor turističke zajednice mora imati položen stručni ispit za rad u turističkoj zajednici (st. 1), ali na natječaj se može javiti i biti imenovan kandidat koji nema položen stručni ispit za rad u turističkoj zajednici, pod uvjetom da ga položi u roku od godine od dana stupanja na rad (st. 6.) jer mu u protivnom prestaje radni odnos po isteku posljednjeg dana roka za polaganje stručnog ispita (st. 7.). Sukladno odredbi čl. 23., st. 5. Zakona, položeni stručni ispit ne moraju imati osobe koje imaju odgovarajuću stručnu spremu i najmanje 5 godina radnog staža na poslovima u turizmu u toj stručnoj spremi.

 

 

II.

Prijava na Natječaj mora sadržavati:

·        ime i prezime kandidata/kinje,

·        adresu, OIB, broj telefona/mobitela, adresu elektroničke pošte,

·        naznaku kako je riječ o prijavi na predmetni natječaj

·        specifikaciju priloga/priloženih dokaza uz prijavu,

·        te potpis kandidata/kinje.

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na Natječaj, kandidati su dužni priložiti:

 1. životopis koji mora biti vlastoručno potpisan,
 2. dokaz o državljanstvu (preslika osobne iskaznice, domovnice ili putovnice),
 3. dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (presliku diplome ili potvrde visokoškolske ustanove o stečenoj stručnoj spremi),
 4. dokaze o ostvarenom radnom stažu u struci (preslika elektroničkog zapisa ili potvrde Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o prijavama i odjavama na mirovinsko osiguranje iz kojeg je razvidan mirovinski staž i stručna sprema)
 5. potvrde ranijeg poslodavca odnosno druga isprava (preslika Ugovora o radu, rješenja i slično) iz koje je vidljivo ostvareno radno iskustvo u odgovarajućoj stručnoj spremi, na kojim poslovima i u kojem trajanju,
 6. prijedlog Programa rada turističke zajednice za četverogodišnje razdoblje vlastoručno potpisan, u izvorniku,
 7. dokaz o aktivnom poznavanju jednog svjetskog jezika – preslika potvrde/svjedodžbe/certifikata škole za strane jezike, preslika indeksa iz kojeg je vidljivo pohađanje kolegija stranog jezika i trajanje ili vlastoručno potpisana izjava o aktivnom poznavanju jednog svjetskog jezika,
 8. dokaz da poznaje rad na osobnom računalu – preslika potvrde/svjedodžbe/certifikata o položenom tečaju informatike, preslika indeksa iz kojeg je vidljivo pohađanje i trajanje kolegija informatike ili vlastoručno potpisana izjava o poznavanju rada na osobnom računalu.

Sve gore navedene isprave prilažu se prijavi u neovjerenoj preslici, ali prije donošenja odluke o izboru od kandidata se može zatražiti dostava dokumentacije u izvorniku ili ovjerenoj preslici, kao i drugi dokazi o ispunjavanju uvjeta iz natječaja.

III.

Turističko vijeće Turističke zajednice općine Pisarovina zadržava pravo provjeriti putem Ministarstva pravosuđa i uprave RH postoji li zapreka za izbor i imenovanje direktora\ice iz čl. 21., st. 3. Zakona, odnosno, ispunjava li kandidat uvjet da mu pravomoćnom sudskom presudom ili rješenjem o prekršaju nije izrečena sigurnosna mjera ili zaštitna mjera zabrane obavljanja poslova iz područja gospodarstva, dok ta mjera traje.

U skladu s odredbama čl. 24. st. 1., 2., 3. i 4. Zakona, direktor turističke zajednice ne može biti predsjednik niti član skupštine ili turističkog vijeća niti jedne turističke zajednice (st. 1.); direktoru turističke zajednice nije dopušteno obavljanje ugostiteljske djelatnosti i pružanje usluga u turizmu, sukladno posebnom propisu, na području za koje je osnovana turistička zajednica (st. 2.); direktor turističke zajednice ne smije u svojstvu osobe ovlaštene za zastupanje turističke zajednice donositi odluke odnosno sudjelovati u donošenju odluka koje utječu na financijski ili drugi interes njegova bračnog ili izvanbračnog druga, životnog partnera sukladno posebnom propisu koji regulira životno partnerstvo osoba istog spola, djeteta ili roditelja (st. 3.); direktor turističke zajednice ne smije biti član upravnog ili nadzornog tijela trgovačkog društva ili druge pravne osobe koja je član te turističke zajednice (st. 4.).

 

IV.

 

Kandidati prijavom na natječaj pristaju da se njihovi osobni podaci obrađuju u potrebnom obimu i u svrhu provedbe Natječaja, od strane ovlaštenih osoba za provedbu natječaja sukladno Uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46 EZ od 27. 04.2016. godine (Službeni list Europske unije, L119/1).

 

Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovom Natječaju odnose se jednako na muški i ženski rod bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu. 

 

V.

Rok za dostavu prijava je 8 (osam) dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama Turističke zajednice općine Pisarovina (www.pisarovina.hr i www.visitpisarovina.com  ) i Službenim novinama Općine Pisarovina. Rok počinje teći prvog sljedećeg dana od dana objave natječaja.

Prijave na Natječaj, zajedno s traženim dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se u zatvorenoj omotnici  na adresu: Turistička zajednica općine Pisarovina, Turističko vijeće, Trg hrvatskih velikana 1/1, 10451 Pisarovina, s naznakom: “Natječaj za izbor i imenovanje direktora/ice – ne otvaraj”, osobno ili preporučenom poštom.

Nepotpune i nepravodobne prijave na Natječaj neće se razmatrati, niti će podnositelji nepotpunih prijava biti pozvani na dopunu prijave.

Osobe koje podnesu nepotpune i/ili nepravodobne prijave na Natječaj ili ne ispunjavaju uvjete Natječaja, ne smatraju se kandidatima prijavljenim na Natječaj.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u Natječaju.

VI.

Administrativnu provjeru i pregled pristiglih prijava izvršiti će tročlano Povjerenstvo za provedbu natječaja kojeg imenuje Turističko vijeće.

 

Povjerenstvo će provesti intervju s kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete Natječaja.

Kandidat će biti obaviješten o vremenu i mjestu održavanja intervjua telefonskim putem i putem elektronske pošte naznačene u prijavi.

Ako kandidat ne pristupi intervjuu, smatra se da je povukao prijavu na Natječaj.

 

VII.

Na temelju provedenih intervjua, Povjerenstvo predlaže kandidata/e za izbor, te prijedlog kandidata podnosi Turističkom vijeću.

Turističko vijeće donosi Odluku o izboru kandidata i imenuje izabranog kandidata za direktora turističke zajednice na mandatno razdoblje od četiri (4) godine.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni elektroničkom poštom u roku od osam (8) dana od dana donošenja Odluke o odabiru kandidata na sjednici Turističkog vijeća Turističke zajednice općine Pisarovina.

S izabranim kandidatom zaključuje se ugovor o radu na određeno vrijeme od 4 godine.

Turističko vijeće Turističke zajednice općine Pisarovina zadržava pravo ne izvršiti izbor direktora/ice po raspisanom natječaju te isti poništiti bez posebnog obrazloženja.

 

                                                                   Turističko vijeće Turističke zajednice općine Pisarovina

Pisarovina, 9.5.2022.

Mjesec roda

14.5. 2022. u 10 sati bit će likovna kolonija

22.5.2022. od 14 sati program je namijenjen djeci školske dobi. Pripremili smo za vas kreativne radionice "Zabavna pustolovina rode Katice" na kojima ćete naučiti neke zanimljivosti o životu roda te kreativne radionice "U rodinom gnijezdu" gdje ćete moći pokazati svoje talente. Izrađivat će se gnijezda roda i rode u različitim tehnikama, a pripremamo i igre iznenađenja "Jaja pitalica" te potragu za rodinim jajima. 

Foto natječaj "Uhvati me ako možeš" traje do 31.5.2022. Fotkajte i šaljite nam fotografije o rodama i njihovom okruženju. Očekuju vas nagrade: poklon bon za igru i degustaciju slastica u Krašogradu i dva poklon bona za pizze u pizzeriji "Jamnici"

Projekt KulTurama – upoznaj Pisarovinu!

Djevojka Jana oživjeti će zaboravljene legende, narodne predaje i urbane mitove koje su sakupljale generacije žena njezine obitelji šetajući slikovitim brežuljcima, šumarcima i obalom Kupe. Ovom interpretacijskom šetnjom Jana će Vas namamiti u svoj bajkoviti svijet. Možete li odoljeti?

Besplatnu ulaznicu rezerviraj na: https://bit.ly/3pB3zOE

KulTurama

Veseli nas što je projekt udruživanja turističkih zajednica na projektu Kulturni turizam Zagrebačke županije dobio svoje službeno ime i vizualni identitet.

Upoznajte KulTuramu, a sve novosti o programima koje provodimo i razvoju projekta od ovoga tjedna pratite i na službenoj Facebook stranici: https://www.facebook.com/kulturamacro

Projekt "Osnažimo zajednicu"

U sklopu projekta „Osnažimo zajednicu“ provodit će se niz edukativnih i praktičnih radionica u trajanju od 24 mjeseca iz područja:

 • informatičkih radionica
 • treninga o mogućnostima pokretanja posla i poduzetničkih treninga
 • predavanja o EU mobilnosti
 • treninga komunikacijskih vještina i osobnog brendinga
 • predavanja o očuvanju okoliša i obnovljivim izvorima energije
 • aktivnosti savjetovanja i brige o zdravlju
 • kreativne radionice
 • treninzi za djecu i mlade (Judo, Taekwondo, mažoretkinje)
 • vježbe i treninzi za starije osobe
 • izleti i gostovanja na turnirima, sportskim i kulturnim manifestacijama
 • izleti za starije osobe

Više na linku: https://www.facebook.com/projekt.zajednica.pisarovina